Rautatiet ja harrastus  |  Kalusto  |  Aihe: Vaunujen valmistaja Björneborgs Mekaniska Verkstad - Porin konepaja  |  << edellinen seuraava >>
Sivuja: [1] | Siirry alas Tulostusversio
Erkki Nuutio
Käyttäjä
Poissa

Viestejä: 254


« : Elokuu 07, 2018, 22:13:41 »

Vaunujen valmistuksesta Porin konepajalla 1870-vuoden vaiheilla on kiinnostavia, unohduksiin jääneitä uutisia silloisissa sanomalehdissä. Niitä julkaistaan jäljempänä sellaisenaan tai tiivistettyinä ja tarvittaessa kommentoituna. Aineisto on Kansalliskirjaston digitoidusta sanomalehtikokoelmasta (https://digi.kansalliskirjasto.fi ).

Johdantona on kuitenkin hyödyksi ote Jussi Koivuniemen perusteellisesta tutkimuksesta Sukuyhtiön aika - Rosenlew 1853-1987 (Rosenlew-museo/Satakunnan museo, 2011, 811 s.)

Björneborgs Mekaniska Verkstad

Ruukinomistaja J.J. Lönegren ja kauppias G.A. Björnberg olivat saaneet tehdasprivilegion 9.1958 ja konepaja käynnistyi Porin Isosannassa keväällä 1859 isännöitsijä C.J. Lindströmin johdolla.
Konepaja nojautui tullietujen vuoksi Venäjän markkinoihin ja alusta lähtien keskittyi maatalouskoneiden, höyrykoneiden, lokomobiilien ja pienehköjen alusten valmistukseen.
Vuonna 1867 siitä tuli osakeyhtiö, toimitusjohtajana Björnberg, mutta todellisena johtajana Lönegren.  Se työllisti 1860-luvulla 50-110 henkilöä.

Vuonna 1868 konepaja pääsi toteuttamaan jo 1860  sovittuja rautatievaunutilauksia kun siltä tilattiin 276 rautatievaunua. Niinpä 1869 sillä oli 274 ja 1870 327 työntekijää, joista 20...25 % ulkomaalaisia (lähinnä ruotsalaisia).  1869 valmistui yksi höyryalus ja 203 vaunua sekä pienempiä töitä ja korjauksia. Lisäksi oli tekeillä 58 vaunua.  
Tiedot ovat pääosin peräisin käsikirjoituksesta Björneborgs Mekaniska Werkstads Aktiebolag 1858-1927 (Kansio 71 101. RPA,  ELKA).

Konepaja paloi 18.1.1870 ja siinä tuhoutui myös osa jo valmistuneista ja valmisteilla olleista vaunuista. Vaunutilauksen tekemättä ollut osa menetettiin ja konepaja teki konkurssin.
Uudeksi omistajaksi tuli aikaisempi isännöitsijä C.J. Lindström ja 1872 konepaja oli uudelleen toiminnassa. 1875 omistajaksi tuli T.E. Hellström ja 1877 W.Rosenlew & Co.

Kysymyksen herättää alkuperäinen vaunutilaus vuodelta 1860. Epäilykseni on että sen aiheutti kiireilevä kenraalikuvernööri Berg, joka muutenkin oli Hki-Hml -rautatien synnyttäjä.
Tämän rautatien rakennuspäällikkönä Pietarin radan pääinsinööri Knut Stjernvall yritti estellä Bergin liikaa kiireilyä, mutta ei siihen ilmeisesti 1860 Porin tapauksessa pystynyt.
Konepajalla nimittäin tuskin tällöin oli riittävää valmiutta vaunuvalmistukseen.

(Ainoa) aineisto josta varmistuksen tälle asialle saa on luultavasti Kansallisarkiston Knut Stjernvallin arkisto.  Tämä aineisto on oletettavasti pääosin ruotsiksi, saksaksi (Bergin pääkieli) ja venäjäksi.
Ennättäisiko joku käydä tutkimassa. Voisi samalla selvitä kuka PÄÄTTI ensimmäisten veturiemme nimistä (oman arvioni mukaan päättäjä oli Berg).

Jatkossa seuraa siis lehtiuutisia 1870 vaiheilta.
tallennettu
Erkki Nuutio
Käyttäjä
Poissa

Viestejä: 254


« Vastaus #1 : Elokuu 08, 2018, 21:08:54 »

Björneborg  9.5.1868    https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/binding/391355?page=1

Björneborgs mekaniska werkstad (jatkossa BMW) torde med första komma att öfverhopas med sysselsättning, sedan herr brukspatron Lönegren, enligt notis i Hufvudstadsbladet, nyligen uppgjort kontrakt med styrelsen för jernvägsbyggnaden om tillverkning af 276 waggoner af särskilda slag.
Den för beställningen betingade betalningssumman uppgår till 1,066,000 mark.
Wi emotse att denna uppgörelse icke så litet skall inwerka på hela denna orts lyftning och uppkomst ånyo i industrielt afseende.

Björneborg  28.11.1868   https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/binding/391373?page=1

BMW besöktes sistliden torsdag af ordföranden i öfverstyrelsen för wäg- och wattenkommunikationerne, generalmajoren och riddaren Mickwitz.
Ändamålet härmed war att taga i ögnasikte de mångfalldiga förändringar, utwidgningar och förbättringar äfvensom föranstaltanden i övrigt, som derstädes under hösten bliwit werkställda i afseende å utförande under wintern af de beställningar wekstaden åtagit att inom wiss föreskriften tid leverera till jernvägsbyggnaden.
Inspektionen hade aflupit utan någon af herr generalen funnen anledning till anmärkning, öfver de förhandenwarande förhållandena, men fullständiga profstycken på beställningarna hade ännu icke kunnat framwisas, emedan materialier, som härtill äro nödiga, ännu inte hunnit från England hitanlända.
[Huh huh ruotsin kielen kömpelyyttä. Englannista oli tulossa akselit pyörineen, ehkä muutakin.]

Wiborgs Tidning  6.3.1869  https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/binding/467203?page=1

Från Björneborg  .... För öfrigt råder på orten en remarkabel fattigdom på händelser af allmännyttigare intresse.  Det enda som kan förtjäna omtalas är att mekaniska verkstaden numera begynt leveransen af sina för jernvägsbyggnaden åtagna större beställningar.
Sitslidne torsdag afgingo de första af de redan många färdiga godsvagnarne på väg till Tavastehus, lagda på enkom för ändamålet tillverkade starka slädar och förespända en hvar med fyra å fem hästar.  Enligt hvad man hör sägas skall meningen vara, att åtmiståne en gång i veckan låta en transport af 10 a´ 12 vagnar afgå.
tallennettu
Erkki Nuutio
Käyttäjä
Poissa

Viestejä: 254


« Vastaus #2 : Elokuu 09, 2018, 21:16:53 »

Björneborg  la 13.3.1869  https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/binding/391311?page=1

Mekaniska werkstaden fortfar att med hästar, uppbådade från de kringliggande landsorterna, till Tawastehus öfversända partier af de efterhand färdigblifne jernwägswaggonerna.  Enligt hwad man erfarit är det 25 stycken godswagnar som hitintills hafva afgått. 
Swårigheten att för transportens werkställande inom behörig tid erhålla det nödiga antalet lämpliga och starka dragare skall man söka öfverwinna derigenom, att man för wekstadens egen räkning inköper starka hästar, hwilka till nödigt antal skola uppställas stationswis häremellan och Tawastehus, för att sålunda i tur kunna anwändas till transportens befordrande.

Penningar, gående i likvid för de utförda jernwägsbeställningarne, skola numera också hafwa nedgivits af jernwägsstyrelsen, sedan afsynandet af de redan aflewererade waggonerna aflupit icke allenast utan anledning till anmärkning, utan till och med med uttalande af ett godt witsord om arbetets beskaffenhet.

[Huh huh jälleen huonoa kielenkäyttöä.  Rekikuljettelu ei ollut helppoa, eikä se varmaan ollut mahdollistakaan maaliskuun jälkeen.
Siksi siirryttiin merikuljetuksiin, olihan BMW laivanrakentaja.]

Wiborgs T. la 12.6.1869 https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/binding/468545?page=1
Förstärkning i ångbotsflottan  I ett svenskt blad läses:  Ångfartyget Blixten, som i förlidet år af mekaniska verkstaden i Oscarshamn inköptes att användas såsom bogserångbåt, har i förra veckan blifvit såldt till bolag i Björneborg, för en summa af 20,000 rfr.
Blixten är afsedd att göra resor emellan Björneborg, Helsingfors och Wiborg för att transportera gods för mekaniska verkstaden i Björneborg. (Å.U.) [= Åbo Underrättelser]

[Turkusteamersin laivaluettelon mukaan rautasiipirataslaivan valmisti Motala Warf 1850.
Koko 38,6 x 4,75 [m], 75 hv . Oscarshamns Mek. Verkstad osti 1868 ja muutti hinaajaksi.
BMW osti 1869 20,000 riksillä ja palautti laivaan matkustajatiloja.
Helsinkiläis-Kronstadtilainen omistajaryhmä osti 1870 ja käytti mm. linjalla Pori - Turku - Helsinki Viipuri.
Todettakoon, että BMW:ltä valmistui kesäkuun lopulla 1869 itse suunniteltu 140 x 22 jalan laiva Kronstadtin ja Oranienbaumin väliseen liikenteeseen. Laivaa ei tarvinnut kääntää satamissa, koska kumpikin pää oli etupää. Björneborg 26.6.1869]

tallennettu
Erkki Nuutio
Käyttäjä
Poissa

Viestejä: 254


« Vastaus #3 : Elokuu 10, 2018, 19:37:48 »


Björneborg  la 9.10.1869   https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/binding/391276?page=1
Jernwägsbeställningar från härvarande mekaniska werkstad hafva åter i dag för en wecka tillbaka med ångbåten Blixten afgått till Wiborg en post, bestående af 1 postwagn, 1 tredje klassens wagn, 1 konduktörswagn, 12 täckta godswagnar, och 5 wagnar för transport af lefvande kreatur.
Enligt inlupen underrättelse skall fartyget med åtföljande lastpråm redan förlidne onsdag lyckligen hafwa anländt till Helsingfors och derifrån under gynnsamma wäderleksförhållanden anträdt färden till Wiborg, dit detsamma också numera bör hafwa anländt.

Enligt hwad man tror sig kunna förutse, skall mekaniska werkstaden ännu under hösten blifwa i stånd, att till sina bestämmelseorter afsända twenne lika starka laster jernwägsbeställningar.  
Dock torde det lätteligen kunna inträffa, att den redan ankommande stadde wintern öfwer denna beräkning skall draga sitt omutliga swarta streck.
[Siis 20 vaunua,  proomussa ja ehkä osa niistä laivassa. Uutinen vihjaa epäsuorasti (åter afgått), että ainakin yksi lähetys on ollut jo aikaisemmin. Varmistusta en löytänyt.]

Wiborgs T.  la 16.10.1869  https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/binding/391276?page=1
Jernwägen.   I går tillryggalades för första gången landvägen häremellan och S:t Petersburg med tillhjelp af ånga.  General Stjernvall, åtföljdt af flere inom första och andra jernvägsdistritet anställde tjenstemän, ankom hit per jernvägen kl. e.m., efter att hafva afrest fråm P:burg kl. 6 om morgonen.  Att resan gick så långsamt härrörde dels af nödig försigtighet, dels af de många uppehållen på den ännu ej fullfärdiga banan.  Klockan 7 i morse skulle de resande återvända på samma väg de kommit.

För jernvägen ankommo för en vecka tillbaka [Porista edellisessä uutisessa mainitut vaunut].....

Björneborg  la 30.10.1869  https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/binding/391276?page=1
Ett parti jernwägsbeställningar, utgånget återigen från härwarande mekaniska werkstad och bestående af 16 stycken diverse slag af post- och passagerarewagnar och det isärtagna underredet till 10 stycken godswagnar, afgick i går med ångfartyget Blixten, för att aflevereras dels i Helsingfors, dels i Wiborg.

Det motswarande penningewärdet uppskattas till omkring 100,000 mark.  Nya tillwerkningar till bildande af ännu en dylig försändningspost kommer att af werkstaden med det första uppläggas i Räfsö [Reposaari], derifrån man antager att afsändningen skall låta wekställa sig, utan hinder af en mellankommande tidig winter och is.
[Varmistusta kuljetuksesta Reposaaren kautta en löytänyt.]

TÄYDENNYS,  KIRJOITETTU 14.8.2018  *******************************************
Wiborgs T.  ke 17.11.1869  https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/binding/465739?page=2
Jernvägen.  De från mekaniska verkstaden i Björneborg hitkomna jernvägsvagnarna hålla på att sättas ihop och gjorde en första klassens passagerarevagn, med hvilken man redan gjort proffärder på Helsingfors - Tavastehus banan, i söndags en tur till Leiposuo [Leipäsuo, noin 30 km Viipurista Pietariin päin], för att öfva banpersonalen. ....

[ I luokan vaunua ei ollut edellisessä merikuljetuksessa.
Siten ilmeisesti tehtiin pian vielä toinen merikuljetus, jossa kuljetettiin mm kyseinen vaunu.
Vaunu  kuljetettiin ensiksi Helsinkiin, jossa sitä uutisen mukaan siis kokeiltiin Hki - Hml -radalla.
Pian tämän jälkeen se kuljetettiin meritse Viipuriin. (Lahti - Viipuri rataosa oli keskeneräinen, Kymijoen silta ylitettiin vasta 5.1870 ja muutenkin kiskotusta vasta laskettiin.).]
« Viimeksi muokattu: Elokuu 14, 2018, 12:00:19 kirjoittanut Erkki Nuutio » tallennettu
Erkki Nuutio
Käyttäjä
Poissa

Viestejä: 254


« Vastaus #4 : Elokuu 11, 2018, 19:59:35 »

Uusi Suometar to 20.1.1870 https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/binding/429010?page=3
Porin konepaja on palanut toissapäivänä.  Palo alkoi k:lo 9 e.pp. ja k:lo 2 j.pp. oli iso pajarakennus porona.  Pajasta, joka oli wakuutettu Skandiassa, Northern´issa y.m. on näinä aikoina tehty waunuja uutta rautatietä warten. (H.D) [=Helsingfors Dagblad]

Björneborg  la 22.1.1870  https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/binding/391449?page=1
[Otan pitkästä vauriouutisesta ensiksi selostuksen vaunujen tulituhoista.]
Bland den egendom som förstördes, räknas äfwen ett större parti dels redan färdiga, dels halffärdiga eller påbörjade jernwägswagnar.  7 stycken utmärkt wackra konduktörswagnar och 2 med ett dyrbart inre försedde andra klassens passgerarewagnar, samt ända till 29 lastwagnar, nedbrunna.  Som det säges, skola dessa wagnar särskildt warit försäkrade för jernwägsstyrelsens räkning.

[Siirryn uutisen alkuun]
Björneborgs mekaniska werkstads brand.  Om denna sorgliga tilldragelse, som för staden i sina följder otwifwelaktigt kommer att inwerka bekymmersamt ända långt in i framtiden, äro wi i tillfälle att meddela följande upplysningar.  Branden försiggick sistl. Tisdag den 18 dennes från kl. fort före 9. f.m. till omkring kl. 12 på dagen.  Elden uppkom i mellantaket eller på winden till en större snickarewerkstad, i hwilken hopfogning af de för jernwägens räkning under arbete warande wagnarne försiggick.  Rummet war icke försedt med stående eldstäder, men hade i stället några större jernkaminer, från hwilka wärmeledningsrör woro ledda längs wäggarne och från  hwilka röken utgick, icke genom skorstenar på taket, utan genom pipor,som gingo ut på olika ställen genom wäggen.

Det antagliga är, att ur dessa kaminer, wid den starka eldningen under den kalla morgonen, någon gnista fört sig wäg genom talbräderna in på winden, der densamma, under arbetspersonalens frukotsttimme, utan att af någon kunna uppmärksammas, gaf anledning till uppkomsten af olyckan.

I omedelbar förbindelse med den långa snickarewerkstaden stod den i kors byggda, höga såkallade filarewerkstaden med sina för ångkraft arbetande talrika maschiner. 
Elden utbredde sig med den hemskaste wåldsamhet och snart bildades af begge dessa bggnader en enda fruktansvärda låga, som genom sin hetta gjorde det omöjligt för en hwar att nalkas. 
Wid ögonblicket för denna utbredning af eldswådan war det som stadens samtlige framskyndande sprutor wore framme på platsen för att påbörja släckningsarbetet. 

Fördelade på all sidor omkring de brinnande byggnaderne, lyckades det sprutorne att rädda en mindre särskild byggnad för ritkontoret, ehuru redan särskilda gånger itänd och skadad, ett materialmagasin, ett annat dto, som upprefs i den ena ända till aftärande af elden, en kontorsbyggnad för bokföringen och kassan äfvensom de begge ofwan winden, något mera på sidan liggande, byggnaderna för gjuteriet och groffsmidet.

De nedbrunna byggnaderna bure följande namn och wore försäkrade till nedannämnde belopp:
1. Maskinwerkstaden, försäkr. till  76,000 m:k
2. Inventarier, maskiner, werktyg, materialier, förwarade i denna byggnad  ... 111,000 m:k
3. Wagns- eller snickarewerkstaden (der elden utbröt)  ... 14,000 m:k
4. Inventarier, wagnar, och andra under arbete warande beställningar, och redskap
    i denna byggnad  ... 76,000 m:k
5. Målarewerkstaden  ...  7,000 m:k
6. Inventarier i denna byggnad   ...  15,000 m:k
7. Boningsbyggnad, werkmäst. bostad   ...   2,000 m:k
8. Skjul af träd för upplag af materialier   ...   2,000 m:k
9. Träwirke, förwaradt i denna byggnad   ... 6,000 m:k

Sammanräknade beloppet af försäkringar för den nedbrunna egendomen uppgår inalles till 309,000 mark, hwartill ytterligare kommer beloppet af de ersättningar, som efter wärdering komma att utgå för genom branden åstadkomna skador å särskilda byggnader och diverse undanbergad lösegendom. ...... [sivuutetaan tämän osuuden loppu]
........
Beträffande framtiden för den omkring 200 man starka arbetspersonalen, så hafwa platser för en del berets på andra mek. werkstäder i landet.  Innan beslut om arbetarnas bortsändande, afwaltas likwäl hwad utgång en öfwerläggning med jernwägsstyrelsen kan leda till.

Insamlingen för dem af arbetarne wid mekaniska wekstaden härstädes, som genom förlust af egen arbetsförtjenst för tillfället, finnes anteckningslista i detta ändamål i herr D.Palanders bokhandel.
Behjertanswärt är framför allt annat en del af de utländska arbetarnas ställning.  Med större eller mindre familjer äro de fremmande för wåra förhållanden och kunna i följd deraf föga eller intet uträtta i afseende å winnande af utkomst för dagen.  .....
tallennettu
Erkki Nuutio
Käyttäjä
Poissa

Viestejä: 254


« Vastaus #5 : Elokuu 13, 2018, 17:36:51 »

Uusi Suometar ma 24.1.1870  https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/binding/429096?page=2
[Lyhyt yhteenveto tapahtuneesta.  Poikkeaa Björnborgin uutisesta, jonka mukaan valmiina palaneet ja jo rautatie-johtokunnan vastaanottamat vaunut (2+7+29 kpl), arvoltaan 90.000 markkaa, olisivat olleet SVR:n vakuuttamia. Tässä puolestaan sanotaan: "oliwatko nämä wakuutetut ei tiedetä."]

Björneborg  la 29.1.1870  https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/binding/391406?page=1
Besigtning och wärdering af mek. werkst. härst. efter den öfwergångna branden började i går och har fortgått i dag i närware af ledamoten af jernwägsdirektionen herr lagman Örn, ingeniören herr Fraser och generalagenten i Finland för försäkringsbolaget Skandia, herr Heimberger.

Utgången häraf, hwilken, som det will synas, befinnes sammanhängande med den för orten högwiktiga bestämningen om berättigandet för werkstaden, att få slutföra den del jernvägsbeställningar, till hwilken samtlige wäsentligare beståndsdelar och materialier ännu finnes i behåll och hwilka arbeten utan anwändade af större maschiner kunna förrettas, är naturligtwis ännu ej möjlig att känna.

Säker förhoppning kan man likwäl göra sig, att innan förloppet af ett par dagar nödig utredning i allt hithörande skall winnas.  Dessförinnan torde man också antaga, att tålamodet hos de omkring 200 wäntande sysslolösa arbetarne icke skall brista.

Björneborg   la 5.2.1870   https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/binding/391402?page=1
Mekaniska wekstaden har efter slutad syn och wärdering efter branden tilldömts em skade-ersättning af 232,000 mark, som utbetalas efter omkring en månad.  
Arbetenas fortsättnande beror af beslut, som om någon  wecka fattas efter öwerläggning i samråd med jernwägsstyrelsen.
150 arbetare äro emellertid i saknad af bröd för dagen.
[Varsin nopea korvauspäätös, mutta vahingon suuruudeksi oli arvioitu 309,000 markkaa (ilman valmiina palaneita vaunuja). Lupaa töiden jatkumiselle ei ilmeisesti saatu, senkään takia että merikuljetukset eivät olleet mahdollisia ennen toukokuuta ja rekikuljetuksiakaan ei luultavasti haluttu.    Asia saikin aivan yllättävän käänteen, joka esitetään ensi kerralla.]

Björneborg  la 7.5.1870  https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/binding/391427?page=2
Stockholms Aftonblad för den 29. April innehåller följande address:

Till den swenska allmänheten!
Arbetare som wi äro och 42 till antalet, få wi härmedelst för wåra swenska medbröder tillkännagifva wåra förhållanden och lidanden här i Finland. .....
[Ruotsalaiset työntekijät selvittävät hieman kärjistetysti huonoa kohtaloaan oudossa ympäristössä, vierasta kieltä puhuvien joukossa, almujen varassa, työtä ja aiempaa erikoisasemaa vailla.]

Red. har imhemtat närmare kännedom om sakförhållandena wid ofwanstående klagomål och föranledes deraf till följande erinringar. ..........
[Ruotsalaisten (ja suomalaisten) työntekijöiden vastoinkäymistä pahoitellaan ja kerrotaan mitä sen lieventämiseksi on tehty.]

[Paluu Ruotsiin talvisaikaan oli mahdollista Tornion ja Hangon kautta. Vasta keväällä pääsisi laivalla Porista mm. Gävleen.  Varsinainen sosiaalituki 1870 oli Suomessa ja Ruotsissa niukkaa.
Suomen suurista nälkävuosistakin oli vasta runsas vuosi. Todettakoon vielä, että vielä vuonna 1914 tuotiin työttömiksi Ruotsissa joutuneita suomalaisia rautoihin laitettuna rajan yli Tornioon (katso esim. Hangon Sanomat 22.8.1914 ( https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/binding/883898?page=1 ).
tallennettu
Erkki Nuutio
Käyttäjä
Poissa

Viestejä: 254


« Vastaus #6 : Elokuu 14, 2018, 18:15:03 »

Uusi Suometar to 23.6.1870 https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/binding/429022?page=2
Porin konepaja tulee muutettavaksi Helsinkiin, lähelle Sörnäsin asemapaikkaa, jossa jo näinä päivinä on rakennustöihin ruwettu.
Aikomus tuntuu olewan pajassa täst´edes walmistaa parhaasta päästä rautatien tarpeita.

Hufvudstadsbl. ti 28.6.1870  https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/binding/378505?page=1
Om de nya anläggningarne wid Sörnäs äro wi i tillfälle att meddela närmare upplysningar. Anläggningarne afse en fabrik för tillwerkning af jernwägswagnar, hwilken kommer att bestå af tre remontwerkstäder, inrymmande samtidigt 180 wagnar, gjuteri, smedjor, ett större snideri, försedt med de nyaste och ändamålsenligaste träbearbetningsmaskiner, målare- och tapetierarewerkstäder, torkhus för trävirke, m.m.

Fabriken, afsedd för en årlig tillwerkning af circa 2,000 jernwägswagnar, kommer att jemte Norrmarks [Noormarkku] bruk i Ulfsby [Ulvila] socken och Björneborgs mekaniska werkstad öfvertagas af "Aktiebolaget Ilmarinen", hwilket, med ett grundkapital af 1,000,000 rubel metalliques [vastannee 4,000,000 markkaa], fördeladt på 2,000 aktier, hvarje a´500 rub. metalliques, torde komma att konstitueras under nästinstundande September månad.

Bolaget har för afsigt att å Norrmark, wid hwars twenne sågwerk allt för fabriken behöfligt träwirke kommer att i erforderliga dimensioner sönderskäras, jemwäl anlägga nödiga wekstäder för tillwerkning af hjul och axlar, så att etablissementet blir fullkomligt oberoende af utlandet.

Arbetena wid Sörnäs bedrifwas redan med circa 200 man, hwilken styrka om en wecka lärer komma att mer än fördubblas.  Då anläggningarne wid Sörnäs blifwit färdiga, kommer arbetsstyrkan derstädes att uppgå till 800 a´1000 man.
Alla maskiner äro redan från utlandet ankomna, och hoppas man inom några weckor kunna hafwa en del af fabriken i gång för utförandet af de betydliga beställningar, hwilka redan för Ryssland blifwit kontraherade.
Planet att med den nya fabriken införlifwa Hagnäs werkstad [Hakaniemen konepaja] lärer numera wara öfwergiven.

[Luulisin että BMW:n tosiasiallinen johtaja, mm. Noormarkun ruukin omistanut, varatuomari K.J.Lönegren olisi hankkeen pääkehittäjä.
Hän oli pelkäämätön teollisuusmies, jolle venäjäkauppa oli tuttua.
Sörnäisiin hän lienee tuonut työtä odottavia työntekijöitään ja pestannut lisää Helsingistä raivaamaan aiottua rakennuspaikkaa.
Vakuutuskorvauksilla hän lienee myös tilannut koneita Porissa palaneiden tilalle.
Uhkapelimainen hanke kehkeytyi oletettavasti seurauksena yhteyksistä venäläisiin liikemiehiin, tavoitteena Venäjän markkinat. SVR:n jonkinlainen suostumus oli jo saatu (arvio jäljempänä).
https://fi.wikipedia.org/wiki/Karl_Johan_L%C3%B6negren .]

Björneborg la 2.7.1870  https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/binding/391433?page=2
[Hufvudstadbladetin uutinen sellaisenaan ilman paikalliskommentteja s.1, sivulla 2 allaoleva:]

Från manufakturpositionen i S:t Petersburg.  Den 25 dennes, heter det i "Golos", begåfwå sig ombord 100 personer på tre ångbåtar, af hwilka twenne tillhörde marinministeriet och en Hagnäs werkstad [Hakaniemen konepaja] till marininisteriets s.k. Obuchoffska stålgjuteri.

Gjuteriets ingeniörer förewisade för publiken, som till första delen bestod af personer, speciellt förtrogna med denna industrigren, gjuteriet, tillwerkningen af hjul, hjullötar och axlar för lokomotiver och tendrar.  
I de besökandes närwaro gjöts äfwen en stålkanon om 130 puds [puuta = 16,38 kg] wigt.
Största delen af publiken hade plats på ångbåten "Oihonna", der en frukost war så utmärkt artigt och älskwärd, att passagerarne länge skola  behålla det i en angenäm högkomst.
[Käsittääkseni hoopotustilaisuus venäläisille teollisuussijoittajille Oihonnalla, tietysti houkuttelevasti järjestetty.]

Uusi Suometar ma 27.6.1870 https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/binding/429056?page=1
Rautatienjohtokunta on säätänyt, ettei puu-aineita, olkoot mitä lajia tahansa, enää saa, niinkuin tähän asti on tapahtunut, panna warastoon sille alalle Sörnäsin asemapaikalle, joka rautatietä warten on lunastettu.
[Mistäpä tehdastontti olisi muuten pikapikaa löytynyt rautatien ääreltä Sörnäsistä "200" miehen raivattavaksi - ilman Helsingin valtuuston luovutuspäätöksiä, kuin SVR:ltä antamalla alustavalla myöntymyksellä, ja ehkä jopa kenraalikuvernöörin tuella.
tallennettu
Risto Sollo
Käyttäjä
Poissa

Viestejä: 63


« Vastaus #7 : Elokuu 16, 2018, 11:48:26 »

Oikaiskaa jos olen väärässä,se Porilainen verstas taisi käyttää lyhennettä BMV,erotukseksi siitä Baijerilaisesta BMW:stä?
tallennettu
Erkki Nuutio
Käyttäjä
Poissa

Viestejä: 254


« Vastaus #8 : Elokuu 16, 2018, 13:37:05 »

Björneborgs Mekaniska Werkstad Ab oli yritysnimi - sen ajan vanhahtavaa björneborgssvenskaa soveltaen.  Saman ajan viborgssvenska näytti jo luopuneen tuplaveestä.
Mm. valuissa näkyy siten merkintänä BMW.  Voi hyvin olla, että omistajien vaihduttua ja Rosenlewin käsissä se on muuttunut myöhemmin BMV:ksi.

Baijerin BMW syntyi I maailmansodan aikoihin lentomoottoritehtaaksi.
tallennettu
Risto Sollo
Käyttäjä
Poissa

Viestejä: 63


« Vastaus #9 : Elokuu 16, 2018, 16:12:10 »

Ahhaa,tuota tuplaweetä käytti Rautatielaitoskin pitkään...
tallennettu
Erkki Nuutio
Käyttäjä
Poissa

Viestejä: 254


« Vastaus #10 : Elokuu 16, 2018, 21:57:18 »

[6.-7.1870 tapahtui, kuten Hufvudstadabladet 28.6.1870 kertoi, suurisuuntaisesti konepajan perustaminen Sörnäisten sataman vaiheille, neuvottelut Pietarissa Ilmarinen Ab perustamisesta ja osakkaista sekä vaunutilausten saamisia Venäjältä.  Tätä varten oli tilattu myös koneita palossa tuhoutuneiden tilalle sekä materiaaleja vaunujen tekoa varten.

Kaiken takana oli ruukinomistaja K.J.Lönegren, joka omisti BMW:n osakekannan. Hän ei 1870 kuitenkaan ollut oikeustoimikelpoinen, sillä hänen toinen ruukkinsa, Noormarkku joutui selvitystilaan - raha loppui, syynä BMW:n tulipalo ja varmaan se, että oli jo liian monta rautaa tulessa.
Toimitusjohtaja Claes Björnberg oli 1867 saanut asemansa kun Lönegren ei pystynyt maksamaan tältä ostamaansa kolmasosaa BMW:n osakkeista. Björnbergin toiminta rajoittui yhtiön hallintoon.

BMW:n hallitus ja toimitusjohtaja olivat valtuuttaneet Lönegrenin toimiinsa Sörnäisissä ja Pietarissa ja valtuuttaneet BMW:n asiamieheksi Pietarissa R.Grossmanin, joka noudatti Lönegrenin ohjeita.
Lönegrenin toimia ohjasi hänen oikeutettu käsityksensä hankkeen (Sörnäinen+BMW+Noormarkku) edellytyksistä (vrt. Rautaruukin vaunutehdas) ja sen rahoituksen helposta löytymisestä Venäjältä.

Syvä epäluottamus oli kuitenkin muodostunut Björnbergin ja Lönegrenin välille ja Björnberg pelkäsi joutuvansa päävastuuseen suureellisesta hankkeesta.  Asiaa kärjisti puutteellinen tiedonkulku ja Lönegrenin ennalta kertomatta Englannista ja Saksasta tilaamat materiaalit ja koneet.

Kun Björnbergin omista liiketoimista ja omistuksista tuli suuria tappioita, hänen mittansa täyttyi. Hän antoi ilmoittaa materiaalien ja koneiden toimittajille, että BMW ei ota tilauksista vastuuta.
Niinikään hän hakeutui henkilökohtaiseen konkurssiin 8.1870.
Tieto toimittajille sekä tavoitelluille kumppaneille Venäjällä kulki salamannopeasti ja kaatoi välittömästi koko hankkeen. ]

Björneborg la 27.8.1870  https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/binding/391443?page=1
Från Helsingfors skrifwes i Hfbdt [Hufvudstadsbladet]:  
"Arbetena på Sörnäs för den tillämnade stora jernwägswaggonverkstaden, som i början af sommaren bedrefwes i full fart med omkring 400 man, ha sedan ett par weckor tillbaka småningom afstannat, då arbetarne, som icke utbekomme sina löner, den ena efter dan andra begifwitsig sin wäg, så att numera, enligt hwad U.S:tar [Uusi Suometar] wät berätta, endast omkring 50 män der äro i werksamhet.  Många af arbetarne hade dock med familjen kommit hit ifrån Björneborg och andra afslägsna trakter, och ha oförmodadt på en främmande ort blifwit utan sitt påräknadt bröd."

tallennettu
Erkki Nuutio
Käyttäjä
Poissa

Viestejä: 254


« Vastaus #11 : Elokuu 17, 2018, 16:57:50 »

[Seurasi sekava konkurssiselvitysten ja huutokauppojen aika sekä syytösten esittämistä ja niihin vastaamista.]:

[BMW:n raaka-aineiden huutokauppa ja Lönegrenin konkurssi, johon alunperin kuului Leineperin ja Noormarkun ruukit maaomaisuuksinen. Noormarkun ruukki meni pakkohuutokaupalla Antti Ahlströmille yhtymänsä pääpaikaksi. Leineperi jäi Lönegrenille. Hän myi sen 1877 Rosenlewille] :
Björneborg la 17.9.1870   https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/binding/391412?page=3
[BMW:n konkurssi ja selvitysmiesten valinta.] :
Björneborg la 12.11.1870  https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/binding/391409?page=1
[BMW:n velkojien kuulusteluista] :
Björneborg la 19.11.1870  https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/binding/391405?page=1   ja
Björneborg la 26.11.1870  https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/binding/391428?page=3

[Hinaajalaiva Blixten myyty.] :
Björneborg la 3.12.1870   https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/binding/391446?page=2
Ångfartyget Blixten, inköpt från Swerige i fjol af ett bolag, för att tjena som bogserbåt wid transport af jernwägsbeställningar härifrån till Helsingfors och Wiborg, och sedermera förpantats till Föreningsbanken, har numera försäljts till köpare i Helsingfors och Kronstadt för 27,000 mark
[Ei ole tietoa tekikö ja toimittiko BMW Blixtenillä tulipalolta pelastuneista puolivalmisteista ja osista vaunuja keväällä-syksyllä 1870.  Tämä tuntuisi luultavalta, mikäli BMW:n historiikissa vuodelta 1927 ilmoitettu vaunumäärä on totta.  Alusta lähtien (1858) BMW:n isännöitsijänä ollut, C.J. Lindström (joka konkurssihuutokaupassa osti BMW:n) oli tuskin toimeton - kun laivakuljetus oli vielä tarjolla.]

[Lönegrenin syytökset lähinnä tj. Björnbergiä vastaan [Historik] ja tämän vastaus vastasyytöksineen.] :
Björneborg la 10.12.1870  https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/binding/391408?page=5  ja
Björneborg la  7.1.1871     https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/binding/391229?page=5
[Molemmat ovat pitkiä ja tulisia ja työläitä seurata.
Lönegrenin Historik kertoo että 4.5.1868 rautatiejohtokunnan 276 kpl erityyppisiä vaunuja koskenut tilaus tehtiin Lönegrenin, ei BMW:n nimiin.
Tilaukseen alunperin kuuluneet 29 I+II lk:n vaunua poistettiin myöhemmin, koska niiden piirustukset olivat alunperin puutteelliset ja aiheuttivat tarjoushinnan virheellisyyden.
Lönegren kertoo laajasti mm. Venäjän ja Saksan vaunutilauksista, Ab Ilmarisesta ja päätöksenteosta BMW:ssä.

[BMW:n konkurssihuutokauppa (toinen yritys) 25.5.1871.]
Björneborg la 1.4.1871     https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/binding/391232?page=4
Björneborg la  27.5.1871  https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/binding/391249?page=1
[BMW:n isännöitsijänä vuodesta 1858 ollut insinööri C.J. Lindstöm osti edullisesti.  Hän sai sen nopeasti toimimaan ja 1872 työntekijöitä oli taas noin 200. ]


tallennettu
Erkki Nuutio
Käyttäjä
Poissa

Viestejä: 254


« Vastaus #12 : Syyskuu 10, 2018, 12:43:13 »

SVR  1862-1912 II mukaan olisi Porin konepaja toimittanut SVR:lle kaikkiaan noin 890 tavaravaunua 1912 mennessä.  Ei ole taidettu missään jaotella ja koota näitä eri tilausten kesken.

Laitan tähän yhden näistä tilauksista osana eri valmistajille jaetusta kokonaistilauksesta kesän 1900 kieppeillä:
Porin konepaja 40 pohjalastivaunua [?] kierrejarrulla ja 35 samanlaista käsijarrulla, Helsingin laivatelakka [Hietalahden telakka] 100 katettua vaunua käsijarrulla ja 70 avonaista tavara- ja lankkuvaunua käsijarrulla, Veljekset Friis Kokkola 75 pohjalastivaunua käsijarrulla ja 25 avonaista tavara- ja lankkuvaunua käsijarrulla, Oy Sommer, af Hällström ja Valldens Tampere 25 avonaista tavara- ja lankkuvaunua käsijarrulla ja Kone- ja Siltarakennus-Osakeyhtiö Helsinki 35 avonaista varavaunua [?] käsijarrulla, 50 samanlaista kierrejarrulla sekä 100 avonaista tavara- ja lankkuvaunua käsijarrulla. [Suomen Teollisuuslehti 15.8.1900 s.13]
[Ei siis ilmajarruja yhdessäkään. Ei myöskään tilausta SVR:n Helsingin konepajalle. Olisiko tämä ollut ylityöllistetty vastaanotettujen jenkkiveturien saattamisessa liikennekuntoon.] 
tallennettu
Kurt Ristniemi
Käyttäjä
Poissa

Viestejä: 472


« Vastaus #13 : Syyskuu 10, 2018, 14:20:52 »

Pohjalastivaunu = ballastvagn. Ts. hiekka/soravaunu.
tallennettu

"Tavaravaunujen normaaliväri on mustanvihreä", VR 1941
Sivuja: [1] | Siirry ylös Tulostusversio 
Rautatiet ja harrastus  |  Kalusto  |  Aihe: Vaunujen valmistaja Björneborgs Mekaniska Verkstad - Porin konepaja  |  << edellinen seuraava >>
Siirry:  
Powered by SMF | SMF © 2006-2008, Simple Machines | © 2019 Resiina